Saltvikskommun

www.saltvik.ax

Lillängs 14, Nääs 22320 Ödkarby*48900

E-post:info@saltvik.ax

Fax489011

Kommunkansliet

Kommundirektör489020

mobiltel.04575244049

Ekonomichef489021

Ekonom489024

Kanslisekreterare489017

Personalsekreterare489031

Byråsekreterare489022

Byråsekreterare489032

Receptionist489023

Grundskolor

Bildningschef489018

mobiltel.04573798947

Rangsby skola43600

Skolledare0407098362

Lärarrum43683

Kök43684

Ödkarby skola48910

Skolledare489140

mobiltel.04573424608

Lärarrum489110

Kök489130

Saltviks bibliotek,Rangsby48534

Idrotts- och ungdomsledare489113

mobiltel.04575300729

Daghem

Prästkragen daghem,Kvarnbo

Avdelning Fjärilen43650

Avdelning Tusenfotingen43569

Avdelning Humlan48355

Avdelning Sländan04573451041

Kök43416

Skogsgläntan daghem,Kroklund48490

mobiltel.04573427490

Fritidshem

Rangsby04573135384

Ödkarby04573446174

Socialkansliet

Socialsekreterare489030

mobiltel.0405263847

Socialarbetare489033

Familjearbetare04573439347

Familjearbetare04573451538

Sunnanberg vårdhem*43160

Äldreomsorgschef431660

mobiltel.04573613431

Omvårdnadsledare431641

mobiltel.04573446420

Kansliet stora sidan431620

Stora sidan04573650001

Stora sidan natt04573650003

Kansliet lilla sidan431650

Lilla sidan04573650006

Lilla sidan natt04573650008

Sjukskötare431621

mobiltel.04573650004

Sysselsättningsterapeut04573650011

Köket431630

Fax431628

Hemvården

Ansvarig hemvårdare431640

mobiltel.04573434184

Hemvården, västra04575221631

Hemvården, östra04573421115

Byggnads- och miljöinspektionen489016

mobiltel.04575483899

Tekniska avdelningen

Kommuningenjör489040

mobiltel.04573456397

Byråsekreterare489022

Förman/fastighetsskötare04575221626

Fastighetsskötare04573453810

Fastighetsskötare04573439821

Depå i Strömma48680

Brand- o räddningsverksamhet

Räddningschef329132

mobiltel.04575221630

Brandinspektör329175

mobiltel0408281640

Fax329112

Sotare P-O Mattsson0400529251

Brandstation ÖSFBK43699

Brandstation VSFBK48385

Lantbrukskansliet

Lantbrukssekreterare431540

Lantbrukskanslist431541

Kultur, nöjen & evenemang » Bibliotek

Offentlig sektor (samhälle) » Brand- & räddningstjänst

Offentlig sektor (samhälle) » Daghem & fritidshem

Offentlig sektor (samhälle) » Grundskolor

Offentlig sektor (samhälle) » Kommunalteknik

Offentlig sektor (samhälle) » Kommuner & kommunförbund

Offentlig sektor (samhälle) » Äldreomsorg