Fredag 20 juli.
Margareta, Margit, Marit, Greta och Gretel.
Ålands Turist och Konferens

Stenkyrkor på Åland

De äldsta av Ålands medeltida stenkyrkor härstammar från 1200-talets senare hälft, övriga är från 1300- och 1400-talen.

Av allt att döma rådde ett ekonomiskt uppsving i slutet av 1200-talet, vilket gjorde det möjligt att uppföra ett stort antal stenkyrkor ungefär samtidigt. Kyrkornas byggnadsverksamhet fortgick i mindre skala, utan avbrott, under hela medeltiden.

Stenkyrkornas kronologi är ännu inte fastslagen, men det förefaller som om de flesta moderkyrkorna stod färdiga före 1300, medan kapellkyrkorna uppfördes på 1400-talet. Då välvdes även Finströms kyrka.

Kyrkorna uppfördes i lättbruten åländsk röd rapakivigranit. Tegel förekommer endast sporadiskt vid medeltidens slut, till långhusens valv nyttjades hellre naturstensflisor än tegel. Lokal ordovicisk kalksten användes till inramning av fönster och portaler.

De karaktäristiska västtornen tillhörde vanligen ett senare byggnadsskede, det äldsta uppfördes ca 1281 och de yngsta 1467. Förutom västtorn byggde man även till sakristior och vapenhus.


Foto: Projekt Ålands Kyrkor, Hammarlands kyrka

| Fler

Fler artiklar